Pierwszy raz u nas? Zapraszamy do zwiedzenia serwisu!

Woj. Łódzkie a historia

Zwiedzanie zabytków i obiektów sakralnych woj. Łódzkiego

Podsumowanie wycieczki

Liczba przystanków:
Przybliżony czas wycieczki:
Przybliżony koszt wycieczki:

Plan wycieczki


Dzień 1

Zamek Królewski Piotrków Trybunalski

Lokalizacja: PL, Łódzkie, Piotrków Trybunalski
Typ obiektu: Pomniki
Niewiele do czasów nam współczesnych przetrwało oryginalnych przekazów na temat pierwotnego królewskiego zamku w Piotrkowie Trybunalskim. Ze źródeł pośrednich możemy się dowiedzieć zaledwie, że być może w drewnianym jeszcze i pamiętającym czasy… więcej >
Czas podróży 0:00 (w sumie: 0:00)

zwiedzanie murów

Mury miejskie � zachowane fragmenty wybudowane w XIV i XV w. za panowania Kazimierza Wielkiego. Wysoko�� murów 4,5 m, szeroko�� 2 m.
Koszt: 0.00 zł (w sumie: 0.00 zł)

Stare Miasto +czas wolny

Stare miasto � staromiejski uk�ad urbanistyczny si�ga pocz�tkami �redniowiecznej lokacji, zabudowa jest znacznie późniejsza. W obr�bie rynku można obejrze� ok. 142 kamienic o ciekawej architekturze. Po pożarze w 1835 r. przebudowano domy w stylu klasycystycznym. Wewn�trz niektórych zachowa�y si� sklepienia kolebkowe, �lady podcieni, sklepione piwnice, sienie i belkowane stropy.
Koszt: 0.00 zł (w sumie: 0.00 zł)

Obiad

Stylowa i przytulna Restauracja oraz nowa Sala Bankietowa nawi�zuj� architektur� i wystrojem wn�trz do staropolskich dworków. Niepowtarzalny klimat zabudowa� i urok okolicy w po��czeniu z wy�mienitymi potrawami, gwarantuj� niezapomniane wrażenia z pobytu w naszych progach.
Koszt: 0.00 zł (w sumie: 0.00 zł)

Wielka Synagoga

Synagoga zosta�a zbudowana w latach 1791-1793 na miejscu starej synagogi, z funduszy Mojżesza Kocyna. Projekt wykona� żydowski architekt Dawid Friedlander. W 1813 roku podczas wycofywania si� wojsk napoleo�skich, synagog� odwiedzi� francuski marsza�ek Louis Nicolas Davout, za� w 1821 roku, car Aleksander I Romanow. W 1854 roku synagoga zosta�a poważnie zdewastowana przez Rosjan. Po tym zdarzeniu synagog� gruntownie odnowiono, nadano liczne elementy w stylu maureta�skim oraz wzd�uż elewacji pó�nocnej i po�udniowej dobudowano babi�ce. Pierwotnie jedyna sala dla kobiet znajdowa�a si� na pi�trze, nad przedsionkiem. Po 1868 roku nast�pi�a gruntowna przebudowa elewacji zachodniej, wysuni�cie jej o 5 metrów do przodu i nadanie jej form orientalnych z dwiema wieżyczkami po bokach. Dzi�ki temu powi�kszono babiniec poprzez wprowadzenie dodatkowych galerii dla kobiet, spartych na czworobocznych kolumnach. Podczas II wojny �wiatowej hitlerowcy zdewastowali synagog�, bezpowrotnie niszcz�c jej cenne wyposażenie. Po zako�czeniu wojny o synagog� ubiega�o si� kilka instytucji, w tym Kongregacja Wyznania Mojżeszowego oraz Mi�dzykomunalny Zwi�zek Szpitalnictwa w Piotrkowie, który chcia� w��czy� synagog� w sk�ad pobliskiego szpitala �w. Trójcy[1]. W 1954 roku Prezydium Miejskiej Rady Narodowej przekaza�o synagog� Klubowi Sportowemu "Unia", który urz�dzi� w niej sal� sportow�. W zwi�zku z protestami kongregacji żydowskiej, klub w 1955 roku zrezygnowa� z użytkowania synagogi. W tym samym roku budynek zosta� przekazany Spó�dzielni Pracy Ozdób Choinkowych "Szk�o"[1]. W latach 1964-1967 synagoga zosta�a gruntownie wyremontowana oraz odrestaurowana i przeznaczona na siedzib� Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Próchnika. W najbliższym czasie biblioteka zostanie przeniesiona do nowej siedziby, a synagoga zostanie wyremontowana i przeznaczona na inne cele kulturalne[2]. Na �cianie synagogi znajduje si� tablica pami�tkowa z tre�ci� w j�zykach polskim, hebrajskim, jidysz oraz angielskim: "W tym budynku mie�ci�a si� kiedy� Wielka Synagoga. Ta tablica po�wi�cona jest pami�ci Żydów piotrkowskich zamordowanych przez okupantów hitlerowskich w latach 1939-1945". Architektura[edytuj] Murowany i orientowany budynek synagogi wzniesiono na planie prostok�ta. Wewn�trz w zachodniej cz��ci znajduje si� p�ytki przedsionek, z którego wchodzi si� do g�ównej sali modlitewnej. Babiniec pierwotnie znajdowa� si� nad przedsionkiem. Po przebudowie z 1854 roku zosta�y dobudowane wzd�uż elewacji pó�nocnej oraz po�udniowej. Orientalny charakter fasadzie g�ównej oraz elewacjom bocznym nadaj� sp�aszczone �uki, szeroki fryz przes�aniaj�cy spadek dachu, wie�cz�ce obramienia, zaakcentowane we wszystkich narożnikach fasady wieżyczki oraz rombowa siatka, która jest skromnym nawi�zaniem do wzorów arabskich[3]. W sali g�ównej na wschodniej �cianie pierwotnie znajdowa� si� bogato zdobiony, wykonany z drzewa gruszy Aron ha-kodesz. Po jego obu stronach znajdowa�y si� rzeźbione lwy naturalnej wielko�ci, stoj�ce na tylnych nogach i podtrzymuj�ce z�ot� koron� na Tor�, a na szczycie orze� z rozpostartymi skrzyd�ami. Aron ha-kodesz otacza�y rzeźbione postaci cherubinów, ga��zie ro�lin, na których wisia�y instrumenty muzyczne, wzorowane na używanych w �wi�tyni Jerozolimskiej, inskrypcje hebrajskie oraz liczne motywy ro�linne i biblijne. Na �cianach znajdowa�y si� bardzo okaza�e polichromie, przedstawiaj�ce m.in na �cianie zachodniej znaki zodiaku, Groby Patriarchów oraz �cian� P�aczu. Ich autorem by� Dawid Goldstein z Grocholic, obecnie cz��ci Be�chatowa. Pozosta�e malowid�a znajduj�ce si� na �cianach pó�nocnej, po�udniowej oraz wschodniej wykona� Dawid Friedlander, zapewne w 1816 roku[3].
Koszt: 0.00 zł (w sumie: 0.00 zł)

Nocleg

Hotel Altamira Przytulne i nowoczesne wn�trza oraz mi�a obs�uga sprawi�, że pobyt u nas pozostawi niezapomniane wrażenie, bez wzgl�du na to, czy b�dzie to spotkanie biznesowe, impreza towarzyska, czy po prostu wypoczynek po ci�żkim dniu. Zach�camy do organizowania w naszym hotelu konferencji, spotka� biznesowych i innych imprez firmowych. Do Pa�stwa dyspozycji oddajemy sal� konferencyjn� na 50 osób, wyposażon� w profesjonalny sprz�t (telewizor projekcyjny 52", rzutnik multimedialny, flipchart).
Koszt: 50.00 zł (w sumie: 50.00 zł)

Mała Synagoga

Ma�a Synagoga w Piotrkowie Trybunalskim - synagoga znajduj�ca si� w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Jerozolimskiej, we wschodniej cz��ci miasta zwanej dawniej Wielk� Wsi� lub Żydowskim Miastem Piotrkowem. Synagoga zosta�a zbudowana w 1775 roku z fundacji Herna Piotrkowera. Podczas II wojny �wiatowej hitlerowcy zdewastowali synagog�. Po zako�czeniu wojny przez wiele lat sta�a opuszczona i niszcza�a. W latach 1964-1967 synagoga zosta�a gruntownie wyremontowana oraz odrestaurowana i przeznaczona na bibliotek� dla dzieci. Murowany, dwukondygnacyjny i orientowany budynek synagogi wzniesiono na planie prostok�ta. Na wschodniej �cianie zachowa�y si� stanowi�ce górn� cz��� Aron ha-kodesz, fragmenty polichromii, przedstawiaj�ce lwy podtrzymuj�ce tablice Dekalogu. Wykonane zosta�y w 1931 roku, przez malarza artyst� Pereca Wilenberga. W 1988 roku polichromia zosta�a zakonserwowana. Zachowa�y si� również cztery filary pomi�dzy którymi dawniej znajdowa�a si� bima.
Koszt: 0.00 zł (w sumie: 50.00 zł)

Cerkiew Wszystkich Świętych

Cerkiew pod wezwaniem Wszystkich �wi�tych w Piotrkowie Trybunalskim � prawos�awna cerkiew parafialna w dekanacie �ódź. Jedna z trzech katedr w diecezji �ódzko-pozna�skiej. Zlokalizowana przy ulicy Juliusza S�owackiego 15. Wzniesiona w latach 1844 � 1847, a rozbudowana wed�ug projektu rosyjskiego architekta Iwana Wasiljewicza Sztrema w 1867 roku. Powstanie parafii prawos�awnej w Piotrkowie zwi�zane jest z grup� religijn� Greków, która przyby�a do Piotrkowa z Macedonii w po�owie XVIII wieku. Król Stanis�aw August zezwoli� na otwarcie w 1778 roku prawos�awnej kaplicy pw. Wszystkich �wi�tych przy obecnym placu Czarneckiego 10. Pierwszym proboszczem zosta� Grek, Georgis z Chios, nosz�cy polskie nazwisko Sergu�owski. Kaplica ta funkcjonowa�a aż do 1844 roku kiedy to podj�ta zosta�a decyzja o budowie cerkwi prawos�awnej przy ulicy Juliusza S�owackiego. Grunt pod kaplic� wykupiono od zakonników klasztoru oo. Pijarów. Budow� nowej �wi�tyni uko�czono w 1847 roku. Pierwszym proboszczem zosta� ksi�dz Mateusz Wierżykowski. Ikonostas, namalowany prawdopodobnie zosta� przez Aleksandra Kokulara a wyposażenie wn�trza cerkwi sprowadzono z Petersburga. Ikonostas by� jednorz�dowy, z drzewa lipowego i poz�acany. �wi�tynia ogrzewana by�a trzema kaflowymi piecami. Posadzk� wykonano z czarnego i bia�ego marmuru. Cerkiew mog�a pomie�ci� po przebudowie oko�o 400 osób. 22 kwietnia 2007 roku odby� si� w cerkwi uroczysty ingres prawos�awnego biskupa - wikariusza, Pajsiusza Martyniuka, który zosta� powo�any na biskupa wikariusza �ódzko-pozna�skiej diecezji z tytu�em biskupa piotrkowskiego. Cerkiew w Piotrkowie zosta�a podniesiona do rangi katedry. W uroczysto�ci ingresu wzi�li udzia� przedstawiciele w�adz miasta, oraz marsza�ek Sejmu Marek Jurek.
Koszt: 0.00 zł (w sumie: 50.00 zł)
 


Dodane przez zwiedzających